Vilkår for bruk

 

Sist oppdatert: 20. januar 2021

Les disse vilkårene nøye før du bruker tjenesten vår.

Ved avvik skal den engelske versjonen ha forrang.

 

Tolkning og definisjoner

Tolkning

Ordene som den første bokstaven er skrevet med store bokstaver med, har betydninger definert under følgende betingelser. Følgende definisjoner skal ha samme betydning uavhengig av om de vises i entall eller flertall.

Definisjon

I forbindelse med disse vilkårene:

  • Tilknyttet selskap betyr et foretak som kontrollerer, kontrolleres av eller er under felles kontroll med en part, hvor "kontroll" betyr eierskap av 50% eller mer av aksjene, eierandelen eller andre verdipapirer som er stemmeberettigede for valg av styremedlemmer eller annen forvaltningsmyndighet .

  • Land refererer til: Norge

  • Firma (referert til som "selskapet", "vi", "oss" eller "vårt" i denne avtalen) refererer til FUELLA AS, Org nr. 927 074 788, Aurdalslia 163, 5253 Sandsli, Norway.

  • Enhet betyr enhver enhet som har tilgang til tjenesten, for eksempel en datamaskin, en mobiltelefon eller et digitalt nettbrett.

  • Service refererer til nettstedet.

  • Vilkår og betingelser (også referert til som "Vilkår") betyr disse vilkårene og betingelsene som utgjør hele avtalen mellom deg og selskapet om bruk av tjenesten.

  • Tredjeparts sosiale medietjenester betyr tjenester eller innhold (inkludert data, informasjon, produkter eller tjenester) levert av en tredjepart som kan vises, inkluderes eller gjøres tilgjengelig av tjenesten.

  • Nettstedet refererer til Fuella, tilgjengelig fra www.fuella.no

  • Du betyr den enkelte som får tilgang til eller bruker tjenesten, eller selskapet eller annen juridisk enhet på vegne av den personen bruker eller bruker tjenesten, alt etter hva som er aktuelt.

Bekreftelse

Dette er vilkårene for bruk av denne tjenesten og avtalen som opererer mellom deg og selskapet. Disse vilkårene angir rettighetene og forpliktelsene til alle brukere angående bruk av tjenesten.

Din tilgang til og bruk av tjenesten er betinget av at du godtar og overholder disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som får tilgang til eller bruker tjenesten.

Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten, godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig i noen del av disse vilkårene, kan du ikke få tilgang til tjenesten.

Du erklærer at du er over 18 år. Selskapet tillater ikke personer under 18 å bruke tjenesten.

Din tilgang til og bruk av tjenesten er også betinget av at du godtar og overholder selskapets personvernregler. Våre personvernregler Våre retningslinjer og prosedyrer for innsamling, bruk og utlevering av din personlige informasjon når du bruker applikasjonen eller nettstedet og forteller deg om dine personvernrettigheter og hvordan loven beskriver deg. Les personvernreglene nøye før du bruker tjenesten vår.

Lenker til andre nettsteder

Tjenesten vår kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av selskapet.

Selskapet har ingen kontroll over og påtar seg intet ansvar for innholdet, personvernpolicyene eller fremgangsmåten til tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner videre og godtar at selskapet ikke skal være ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av noe slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler deg sterkt å lese vilkårene og personvernreglene til tredjepartsnettsteder eller -tjenester du besøker.

Avslutning

Vi kan avslutte eller suspendere tilgangen din umiddelbart, uten forutgående varsel eller ansvar, av hvilken som helst grunn, inkludert uten begrensning hvis du bryter med disse vilkårene.

Ved oppsigelse opphører din rett til å bruke tjenesten umiddelbart.

Ansvarsbegrensning

Til tross for eventuelle skader du måtte pådra, vil hele ansvaret til selskapet og noen av dets leverandører under noen bestemmelse i disse vilkårene og ditt eksklusive middel for alt det foregående være begrenset til det beløpet som faktisk er betalt av deg gjennom tjenesten eller 100 USD hvis du ikke har kjøpt noe gjennom tjenesten.

I den grad det er tillatt av gjeldende lov, skal selskapet eller dets leverandører under ingen omstendigheter være ansvarlige for spesielle, tilfeldige, indirekte eller følgeskader overhodet (inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av fortjeneste, tap av data eller annen informasjon, for forretningsavbrudd, for personskade, tap av personvern som oppstår på grunn av eller på noen måte relatert til bruk av eller manglende evne til å bruke tjenesten, tredjeparts programvare og / eller tredjeparts maskinvare som brukes med tjenesten, eller ellers i forbindelse med noen bestemmelse i disse vilkårene), selv om selskapet eller en leverandør har blitt informert om muligheten for slike skader, og selv om løsningen ikke oppfyller det vesentlige formålet.

Noen stater tillater ikke utelukkelse av underforståtte garantier eller begrensning av ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader, noe som betyr at noen av de ovennevnte begrensningene kanskje ikke gjelder. I disse statene vil hver parts ansvar være begrenset i størst mulig grad loven tillater.

Ansvarsfraskrivelse "AS IS" og "AS TILGJENGELIG"

Tjenesten leveres til deg "SOM DET ER" og "SÅ TILGJENGELIG" og med alle feil og mangler uten noe garanti. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver selskapet seg på sine egne vegne og på vegne av dets tilknyttede selskaper og dets og deres respektive lisensgivere og tjenesteleverandører, uansett om det er uttrykkelig, underforstått, lovbestemt eller på annen måte, med hensyn til Tjeneste, inkludert alle underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel og ikke-krenkelse, og garantier som kan oppstå som følge av handel, ytelse, bruk eller handelspraksis. Uten begrensning av det foregående, gir selskapet ingen garantier eller forpliktelser, og gir ikke noe form for at tjenesten vil oppfylle dine krav, oppnå de tiltenkte resultatene, være kompatibel eller arbeide med annen programvare, applikasjoner, systemer eller tjenester, opererer uten avbrudd, oppfylle ytelses- eller pålitelighetsstandarder eller være feilfri, eller at eventuelle feil eller mangler kan eller vil bli rettet.

Uten å begrense det foregående gir verken selskapet eller noen av selskapets leverandører noen form for garanti av noe slag, uttrykkelig eller underforstått: (i) med hensyn til drift eller tilgjengelighet av tjenesten, eller informasjon, innhold og materialer eller produkter inkludert der; (ii) at tjenesten vil være uavbrutt eller feilfri; (iii) med hensyn til nøyaktighet, pålitelighet eller valuta for informasjon eller innhold som tilbys gjennom tjenesten; eller (iv) at tjenesten, dens servere, innholdet eller e-postene som sendes fra eller på vegne av selskapet, er fri for virus, skript, trojanske hester, ormer, skadelig programvare, tidsbomber eller andre skadelige komponenter.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av visse typer garantier eller begrensninger av gjeldende lovbestemte rettigheter for en forbruker, så noen eller alle av de ovennevnte unntakene og begrensningene gjelder kanskje ikke for deg. Men i et slikt tilfelle skal unntakene og begrensningene som er angitt i denne delen, i størst mulig grad anvendes gjennom gjeldende lov.

Gjeldende lov

Lovene i landet, unntatt dets lovkonflikter, skal regulere disse vilkårene og din bruk av tjenesten. Din bruk av applikasjonen kan også være underlagt andre lokale, nasjonale eller internasjonale lover.

Tvisteløsning

Hvis du har noen bekymringer eller tvist om tjenesten, godtar du å prøve å løse tvisten uformelt ved å kontakte selskapet.

For brukere av EU (EU)

Hvis du er en EU-forbruker, vil du dra nytte av alle obligatoriske bestemmelser i loven i landet du er bosatt i.

USAs juridiske samsvar

Du representerer og garanterer at (i) Du ikke er lokalisert i et land som er underlagt USAs regjeringsembargo, eller som har blitt utpekt av USAs regjering som et "terroriststøttende" land, og (ii) du ikke er oppført på en hvilken som helst amerikansk regjeringsliste over forbudte eller begrensede parter.

Separasjonsevne og frafall

Separasjonsevne

Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses å være uhåndterbar eller ugyldig, vil slik bestemmelse endres og tolkes for å oppnå målene med slik bestemmelse i størst mulig grad i henhold til gjeldende lov, og de gjenværende bestemmelsene vil fortsette i full kraft og virkning.

Frafall

Unntatt som angitt i, skal unnlatelse av å utøve en rettighet eller å kreve oppfyllelse av en forpliktelse i henhold til disse vilkårene, ikke påvirke en parts evne til å utøve en slik rettighet eller kreve slik oppfyllelse når som helst etterpå, og det skal heller ikke være fraskrivelse av brudd av eventuelle påfølgende brudd.

Oversettelse tolkning

Disse vilkårene kan ha blitt oversatt hvis vi har gjort dem tilgjengelige for deg på vår tjeneste. Du samtykker i at den originale engelske teksten skal gjelde i tilfelle en tvist.

Endringer i disse vilkårene

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst. Hvis en revisjon er vesentlig, vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å gi minst 30 dagers varsel før nye vilkår trer i kraft. Hva som utgjør en vesentlig endring vil bli bestemt etter eget skjønn.

Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke tjenesten vår etter at disse revisjonene trer i kraft, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, helt eller delvis, må du slutte å bruke nettstedet og tjenesten.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, kan du kontakte oss: